Regulamin

ER Group sp. z o. o. - Tajemnicza Piwnica

§ 1

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wzięcia udziału w zabawie Escape Room.
 2. Osoby dokonujące rezerwacji w Tajemnicza Piwnica poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście na miejscu za pośrednictwem pracownika ER Group sp. z o.o. zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.
 3. W celach organizacyjnych, prosimy o równe przybycie na godzinę rezerwacji.
 4. Pracownik ER Group sp. z o.o. może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.
 5. Na terenie ER Group sp. z o.o. Tajemnicza Piwnica obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 6. Do gry Escape Room nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji zmieniających świadomość.
 7. ER Group sp. z o.o. Tajemnicza Piwnica zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w punkcie 6. (nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji dla Klienta).
 8. ER Group sp. z o.o. uprasza o niekorzystanie (w trakcie Gry Escape Room) z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer, kalkulatorów, latarek i innych urządzeń elektronicznych, jednakże w wyjątkowych okolicznościach, dopuszcza możliwość korzystania jedynie z telefonów komórkowych.
 9. Wszystkie przedmioty wymienione w punkcie 8., przed rozpoczęciem Gry Escape Room, należy pozostawić w specjalnie przygotowanych szafkach zamykanych na klucz, a następnie, po zakończeniu gry, odebrać je z powrotem.
 10. ER Group sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów powstałe w czasie przechowywania w depozycie.

§ 2

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Pracownik ER Group sp. z o.o. Tajemnicza Piwnica posiada prawo przerwania Gry Escape Room, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).
 2. Wszystkie pokoje Gier Escape Room są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).
 3. W każdym pokoju znajdują się elementy oznaczone symbolem czarno-żółtej taśmy oraz grafiką dłoni w czerwonym przekreślonym okręgu co oznacza ”NIE DOTYKAĆ”, są one przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy przy nich manipulować i rozkręcać!
 4. Każdy pokój jest otwarty, w każdej chwili można opuścić grę, ale wiąże się to z opuszczeniem gry i nie ma powrotu.
 5. W razie niebezpieczeństwa zagrażającego Klientom, pracownik ER Group sp. z o.o. Tajemnicza Piwnica ma możliwość otworzenia drzwi w każdym momencie Gry Escape Room oraz ewakuować Klientów.
 6. ER Group sp. z o.o. Tajemnicza Piwnica nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
 7. Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, epilepsję lub inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem Gry Escape Room, proszone są o kontakt z pracownikiem.

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Grze Escape Room na własną odpowiedzialność, są zdolni psychicznie i fizycznie oraz ich zdrowie pozwala na uczestnictwo w Grze Escape Room.
 2. Obawiając się o swoje zdrowie, można skonsultować się ze swoim lekarzem i we własnym zakresie przed skorzystaniem z Gry Escape Room.
 3. ER Group sp. z o. o. nie odpowiada za wypadki spowodowane naruszeniem zasad korzystania z pokoi zagadek, które przedstawia mistrz gry na początku oraz łamaniem regulaminu.
 4. Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników Gry Escape Room odpowiedzialność materialną ponosi Klient.
 5. Zniszczenie umyślne wystroju i sprzętu znajdującego się w pokoju, Klient obciążony zostaje karą finansową w kwocie 700 PLN za każdą zniszczoną rzecz.
 6. Kara płatna jest pracownikowi po zaistniałej sytuacji natychmiastowo zgodnie z płatnościami.
 7. Nieopłacenie kary skutkuje powiadomieniem odpowiednich organów ścigania o zaistniałej sytuacji oraz wszczęciem postępowania sądowego. W tej sytuacji zostanie wykorzystany materiał video nagrany podczas Gry Escape Room.
 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników ER Group sp. z o.o. Tajemnicza Piwnica pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z obiektu gdzie znajduje się ER Group sp. z o.o. Tajemnicza Piwnica. Wówczas uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Jakiekolwiek nagranie video, wykonanie zdjęcia oraz udostępnienie publiczne wnętrza pokoi zagadek skutkuje odpowiedzialnością finansową za każdy udostępniony materiał filmowy lub zdjęcie w wysokości 30 000 PLN.

§ 4

REZERWACJE

 1. W celu rozpoczęcia Gry Escape Room należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin (wolny od innych rezerwacji).
 2. Rezerwacji dokonać można telefonicznie (tel. 33 810 03 82), on-line tajemniczapiwnica.pl, lock.me lub na miejscu u pracownika ER Group sp. z o.o. Tajemnicza Piwnica w godzinach otwarcia lokalu (ul. Wzgórze 1, 43-300 Bielsko-Biała).
 3. Przy rezerwacji należy podać swoje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz ewentualne uwagi. tj. kod rabatowy, informacje o nietypowej liczbie osób, faktura i inne… (żadne dane nie zostaną udostępnione osobom postronnym).
 4. W celu dokonania rezerwacji spersonalizowanej np.: urodziny, wieczór panieński/ kawalerski, impreza firmowa itp. prosimy o kontakt z pracownikiem w celu ustalenia szczegółów.
 5. W przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji, na podany adres email, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację.
 6. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, co najmniej 24 godziny przed wybranym terminem. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (tel. 33 810 03 82) lub mailowy (rezerwacje@tajemniczapiwnica.pl) w celu udostępnienia terminu innym osobom.

§ 5

GRA

 1. W pokojach ER Group sp. z o.o. Tajemnicza Piwnica Gra Escape Room trwa maksymalnie pokój: Bogata Piwnica 60 min., Schron 70 min.
 2. W Grze Escape Room udział może wziąć od 2 do 4 osób w zależności od wybranego pokoju (w wyjątkowych przypadkach osób może być więcej).
 3. Osoby od 15. roku życia do Gry Escape Room przystąpić mogą same, bez opiekuna.
 4. Osoby poniżej 15. roku życia, w czasie Gry Escape Room, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej lub animatora z ER Group sp. z o.o. Tajemnicza Piwnica (koszt animatora 100 PLN dodatkowo do płatności za grę).

§ 6

PŁATNOŚCI

 1. Koszt jednej Gry Escape Room wynosi:
  od poniedziałku do czwartku:
  2 os. – 100 PLN, 3 os. – 130 PLN, 4 os. 160 PLN
  od piątku do niedzieli oraz święta:
  2 os. – 130 PLN,  3 os. – 160 PLN, 4 os. 190 PLN
  Zgodnie z cennikiem obowiązującym od 31.05.2022 do 31.12.2022.
 2. Płatności za Grę Escape Room dokonać można:
  a) gotówką,
  b) kartą płatniczą,
  c) on-line za pośrednictwem strony lock.me – przelewy24
  Regulamin płatności dostępny na lock.me.
  d) voucher-em.

§ 7

VOUCHERY

 1. Koszt vouchera wynosi 100PLN, 130 PLN, 160 PLN, 190 PLN.
 2. Voucher uprawnia do jednorazowej Gry Escape Room (od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia lokalu) w jednym, wybranym przez Klienta pokoju.
 3. Voucher obniża cenę usługi o wartość wskazaną w PLN, pozostałą część trzeba dopłacić zgodnie z płatnościami i cennikiem.
 4. Voucher zakupić można na miejscu (ul. Wzgórze 1, 43-300 Bielsko-Biała) oraz online tajemniczapiwnica.pl przez biuro@tajemniczapiwnica.pl, płatność następuje przelewem bankowym na nr konta:
  Bank Pekao S.A. 94 1240 6449 1111 0011 0877 4930.
  w tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko, nr tel.
 5. Voucher zakupiony można odebrać osobiście w lokalu ul. Wzgórze 1, 43-300 Bielsko-Biała w godzinach pracy ER.
 6. Voucher zakupiony może być dostarczony pocztą polską lub kurierem (czas dostarczenia od 3-5 dni roboczych) na wskazany adres przy zamówieniu, koszt dostawy 20 zł. (kwotę należy doliczyć podczas płatności za voucher).
 7. Ważność vouchera zakupionego na miejscu trwa 6 miesięcy i liczona jest od dnia zakupu.
 8. W przypadku zakupu online, ważność vouchera trwa 7 miesięcy i liczona jest od dnia zaksięgowania wpłaty.
 9. Zakup vouchera nie gwarantuję pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji.
 10. W celu wykorzystania vouchera, należy wręczyć go pracownikowi przed rozpoczęciem Gry Escape Room.
 11. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego zostać wydana reszta.

§ 8

KUPONY RABATOWE

 1. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowej zniżki na grę Gry Escape Room (od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia lokalu) w jednym, wybranym przez Klienta pokoju.
 2. W celu wykorzystania Kuponu Rabatowego, należy podać kupon rabatowy pracownikowi przed rozpoczęciem gry escape room.
 3. Kupon Rabatowy nie gwarantuje pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji.
 4. Kupony Rabatowe łączą się z ofertą promocyjną  Smyczka OKAYKA.
 5. Kupon Rabatowy nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego zostać wydana reszta.
 6. Kupon Rabatowy może być wykorzystany tylko jednorazowo. Nie ma możliwości jego podziału.
 7. Jeden Kupon Rabatowy może być wykorzystany na jedną grę. Nie można łączyć Kuponów Rabatowych.

§ 9

POZOSTAŁE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie informacje lub zapytania proszę kierować e-mail: biuro@tajemniczapiwnica.pl.